PILE 2013-15:
Sessió 1:
A la pàgina inicial, haureu de lincar el nom del vostre centre a la web del centre.
Afegir el logotip del vostre projecte en quant el tingueu.
Afegir el títol del vostre projecte i linkar-ho a l'espai web del projecte .
Afegir una descripció d'entre 6-8 línies sobre el vostre projecte, tal com vam fer al seminari.
Per la propera sessió haureu de dur una activitat CLIL que esteu fent a classe.
Afegiu, si en teniu, webs de referència.


Sessió 3:
Per la propera sessió:
a)Penjar a la Wiki l’activitat AICLE millorada.
b)Portar un llistat de petites activitats que es poden realitzar per a valoritzar el projecte dins i fora del centre.

Sessió 4:
Cada centre ha triat a la sessió 4 una eina web 2.0. L'ha de portar-la a la pràctica a l’aula. (no es pot triar una eina que ja estigui triada).
Penjar l’explicació de l’experiència del centre amb models a la graella d'aquí a baix.
Mostrar l’experiència a la sessió 5 a la resta de companys/es.
Escriure a la graella de la pàgina "Valorització, impacte i difusió" les activitats de valoració que heu fet al centre en relació amb el vostre PILE

Einawww.thinglink
DescripcióSpace shuttle launch
Els alumnes de 2n que estan treballant el projecte de l' univers han vist el vídeo de la weg thinglink.com "Space shuttle Launch" per observar les parts de un shuttle i com a grup fer un count down i lift off.
Mentres veuen el vídeo s' adonen de com es separa la càpsula que dur la benzina precisa per al lift off i com la shuttle continua viatjant en l'espai.
Posteriorment els alumnes plasmen en un dibuix el seu propi disseny d' un shuttle.
Nom centreEscola Mar Nova
Ús didàcticFranja projecte l'univers 2n primaria
http://www.blubbr.tv
Utilitzant un vídeo que s'ha penjat prèviament al youtube, es fa un joc de preguntes i respostes.
Les respostes són en format "múltiple choice".
Hi ha molts vídeos que ja estan fets i compartits. Els pots visualitzar i jugar amb ells.
Al final del joc obtens una puntuació i pots veure els participants que han tret més puntuació.
Escola Ponent
Dins les categories d'Art i Educació.
Des de treballar diferents pintors, com
fets històrics o repassar els temps verbals.


Sessió 5:


Sessió 6:

Sessió 7:
Tasca 1: L’equip impulsor i l’equip directiu heu de mirar els objectius del primer any del PILE i veure quines actuacions i/o indicadors no van funcionar. Pensar que heu de fer, a partir de la graella treballada a la sessió, per reconduir-ho.
Penjar-ho a la wiki a partir de la taula afegida..

Nom Centre
Actuacions / indicadors que no van funcionar?
Ponent
L'objectiu d'aquest projecte és potenciar les habilitats artístiques de l'alumnat i desenvolupar la seva competència lingüística en llengua anglesa en situacions comunicatives naturals.
La dificultat més gran que m'estic trobant és que els alumnes no utilitzen la llengua anglesa durant els tallers de plàstica. Cada sessió ensenyo/repasso el vocabulari a utilitzar, i quan es dirigeixen cap a mi, ho fan. Però no entre ells.
Aquest any però amb l'auxiliar de conversa es comença a notar una mica de canvi ja que tenen moltes ganes de comunicar-se amb ell.
A més a més, respecte l'any passat, hem afegit els alumnes de 6è en el PILE.
L'any passat quan es van fer les colònies en anglès, els alumnes no ho van valorar de manera gaire positiva, doncs per ells la llengua anglesa va tenir massa protagonisme en l'estada.
Ho valoro com a manca de contacte amb la llengua i poca consciència de la importància d'aquesta en el seu futur.
És per això que intento acostar la llengua anglesa en qualsevol oportunitat que tinc:
Tal i com vem fer el curs anterior, aquest any també participem en un projecte eTwinning. Com que l'any passat tot i valorar-ho globalment com a experiència positiva el contacte amb l'escola no va ser gaire bo, estem buscant-ne una altra. Farem un projecte fàcil: enviar postals d'Easter. Si veig que l'escola respon, ja farem més projectes.
The Fonix. Els alumnes de CS hi participen. És una altra manera que vegin que es fan coses amb l'anglès.
Les Fonts
Actuacions / indicadors que NO van funcionar:
- Quantitat d´hores d´exposició a la llengua anglesa
- Ús de l´anglès, per part dels alumnes, durant les sessions de Plàstica
Mesures proposades per a reconduir-ho:
- Demanar visites guiades en anglès en sortides a museus.
- Trobar pares/mares/altres amb domini de la parla anglesa (nadius o no) que vulguin venir a l´escola a explicar contes als alumnes o fer altres activitats orals amb ells.
- Oferir l´opció, algun dia a la setmana durant l´hora de pati, que els alumnes puguin anar a veure un audiovisual en anglès.
- Fer lectura d´aula també en anglès (hem fet una comanda de lectures per a CS amb aquest propòsit).
- Demanar un auxiliar de conversa.
- Fer algunes activitats puntuals, complemetàries al tema que s´estigui estudiant, d´assignatures com ara Medis o Matemàtiques en anglès.
Mar Nova
Taller durant la franja “Obrim Portes”: Watching movies. Es va fer el primer any però la durada del taller no era suficient perquè fos profitós pels nens.
Tasca 2:
Nom centre
Què mantindries?
Què ampliaries?
Què eliminaries?


Hem parlat d’ampliar l’anglès a la franja de “racons” amb un racó de matemàtiques en anglès.
D’altra banda, a les franges “treballo sol” i “projecte” caldria potenciar més l’ús de la llengua anglesa.
No eliminaríem res.

Nom centre
Què mantindries?
Què ampliaries?
Què eliminaries?
Ponent
L'estructura del desenvolupament del projecte amb els alumnes és molt bona. Durant les sessions de plàstica, les dues classes d'un mateix nivell es divideixen en tres grups. Mentre dos grups es queden amb els tutors fent plàstica, el tercer està amb mi. Així amb grups reduïts es pot treballar millor.
Si l'horari ho permetés, estaria bé anar ampliant aquest projecte als cursos inferiors començant per 3r.
Tal i com ens funciona el projecte, crec que tot està bé. Sobretot si els propers cursos es poden aprofitar les unitats didàctiques que estem fent i així no tenir tanta feinada en elaborar-les.
Les Fonts
Aspectes POSITIUS de l’aplicació del projecte en el centre:
- Hi ha hagut implicació en l´ensenyament de l´anglès d´un major nombre de mestres de l´escola.
- A partir de les Competències Bàsiques, s´ha observat una millora en els resultats de l´any que no es feia PILE amb l´any que sí que se´n va fer.
- Podem fer més sessions d´anglès amb mitjos grups, i per tant, atendre més bé la diversitat, així com fer activitats de speaking i writing més profitoses que amb grup sencer.
Aspectes NEGATIUS de l’aplicació del projecte en el centre:
- No acabem d´estar prou satisfets amb l´ús de l´anglès durant les sessions de Plàstica.


Mar Nova
Mantindríem les rutines del matí i les colònies en anglès des de P3 a 6è i el treball de les emocions, els racons, la plàstica en anglès a primària.
Hem parlat d’ampliar l’anglès a la franja de “racons” amb un racó de matemàtiques en anglès.
D’altra banda, a les franges “treballo sol” i “projecte” caldria potenciar més l’ús de la llengua anglesa.
No eliminaríem res.

Tasca 3: Hem d’aconseguir estrategies per fer-ne difusió dins el centre i a la comunitat educativa. Cadascú ha de dir com ho farà per transmetre-ho a la comunitat educativa (Escriure-ho a la wiki), i recollir mostres de com es va fent al llarg del curs.
Nom Centre
Estrategies que fareu servir per transmetre-ho a la comunitat educativa
Ponent
.
El proper 27 de gener es fa un claustre. Un dels punts a tractar és l'English Day. S'aprofitarà aquest moment per a passar una enquesta als alumnes.
Cada curs es fan dues reunions de pares (octubre i febrer/març). En la 2a reunió es passarà també una enquesta als pares i mares.
Els alumnes tindran una enquesta cap a finals de març.
Es valora fer les enquestes als pares/mares i alumnes a finals de març perquè és el moment en què a causa de la visibilitat de l'English Day són més conscients de la importància dels tallers de plàstica en anglès.
També es penja al bloc creat expressament pel PILE totes les activitats que es fan durant els tallers.
I s'està en contacte amb el CRP de la zona per a que pengin en el seu bloc una bona pràctica d'anglès que hem fet durant els tallers.
Mar Nova
Fins ara s’ha fet difusió del projecte pels següents mitjans: revista de l’escola, reunions d’aula a l’inici de curs, jornades de portes obertes, radio premià, web de l’escola i bloc d’anglès.
Durant aquest curs està programat passar enquestes a l’alumnat i a les famílies
Les Fonts


Sessió 8:
Tasca: Descriure la teva activitat reeixida de la qual te’n sens satisfeta o satisfet, que et dóna certa seguretat com a persona docent seguint el següent model:
Nom Centre
Descripció de l'activitat
Grup alumnes/ nivell /espai
Moment
Objectiu
Tipus d'aprenentatge
Valor que té al meu centre
Competències
Per què n'estic satisfet?
Mar Nova
Rutina del matí: date, weather, feelings and emotions.
Es fa de 1r a 6è, adaptant el nivell.
Primera hora del matí
Millorar l'expressió oral, incorporar l'anglès a la quotidianitat.
Oral
Alt, ho fa tota l'escola cada dia de la setmana.
Comunicativa lingüística.
Perquè hem comprovat que després utilitzen allò après durant les rutines per comunicar-se fora de l'aula.
Ponent
Inici de la sessió: els alumnes passen llista en anglès i després repassen el vocabulari de la unitat.
. Cada sessió un alumne diferent passa llista en anglès. No només s'apunten els alumnes que no hi són, sinó que també se'ls hi pregunta com estan. Els alumnes han treballat com respondre segons com se senten.
. Seguidament es repassa el vocabulari de la unitat. Cada cop un alumne diferent es posa davant de l'aula per a ensenyar les flashcards del vocabulari. Els companys han d'endevinar tant els dibuixos com les paraules tenint en compte que la pronunciació és molt important.
De 4t a 6è (els grups que tinc).
Primers 10 minuts de cada sessió.
Millorar l'expressió oral i repassar el vocabulari de la unitat.
Oral.
Són unes rutines que només es fan a nivell de l'anglès. El centre com a tal, no hi participa.
Comunicativa lingüística.
Autonomia i iniciativa personal.
Aprendre a aprendre.
El principi de les sessions és un moment on els alumnes són completament autònoms.
La mestra només hi és per supervisar.
De mica en mica els alumnes van agafant més seguretat i van ampliant les preguntes a fer. Ex: si un alumne quan se li pregunta com està respon que està trist o bé cansat, segurament se li demana "Why?" i aquest intenta respondre en anglès fins on els seus coneixements li permeten.
Les Fonts
Al final de la sessió prèvia a la sortida al pati, els almunes expliquen en anglès què porten per esmorzar.
Ho hem fet a 3r.
Últims 5 min. de classe
Millorarl´expressió oral. Aplicar l´anglès a la vida quotidiana. Practicar l´estructura "I´ve got...".
Oral
Millora el domini de l´anglès dels alumnes.
Comunicativa lingüística.
Els alumnes tenen moltes ganes d´explicar què porten per esmorzar, i de saber què porten alguns companys. S´esforcen a saber com dir-ho en anglès, i els fa gràcia, de manera que l´aprenentatge és major.
Sessió 9:


CONDICIONS I MILLORES PER A LA CONTINUïTAT DELS PROJECTES EN ELS CENTRES

REPTES I DIFICULTATS
SOLUCIONS
Tenim dificultat per la transferència al claustre, tant de la formació com del projecte.
Transferir la informació començant per les reunions de nivell, cicle, comissions i una vegada reflexionat ho passarem al claustre.
No tenim prou clar la millora en llengua estrangera de l’alumnat després de 2 anys de projecte.

Aconseguir que l´aplicació de l´Anglès a la Plàstica doni millors resultats en l´adquisició d´aquesta llengua.
Debatre-ho amb altres mestres del claustre i buscar recursos complementaris via internet i material d´editorials...
PILE 2012-14:

Sessió 1

A la pàgina inicial, haureu de lincar el nom del vostre centre a la web del centre.
Afegir el logotip del vostre projecte en quant el tingueu.
Afegir el títol del vostre projecte i linkar-ho a l'espai web del projecte .
Afegir una descripció d'entre 6-8 línies sobre el vostre projecte, tal com vam fer al seminari.
Per la propera sessió haureu de dur una activitat CLIL que esteu fent a classe.
Afegiu, si en teniu, webs de referència.

Sessió 2

crear mindmap
trobar les 3 A i les 4 C de la unitat didactica, l'activitat l'heu de dur el proper dia per seguir treballant amb ella.

Sessió 3


Sessió 4

Cada centre ha de triar una eina web 2.0 de la graella que hi ha aquí, apuntar-se i portar-la a la pràctica a l’aula. (no es pot triar una eina que ja estigui triada) “Qui arriba primer ...”
Penjar l’explicació de l’experiència del centre amb models a l’espai web del Seminari.
Mostrar l’experiència a la sessió 5 a la resta de companys/es.
Afegir al "WALL" de Valorització, impacte i difusió la vostra aportació.
Eina
Descripció
Nom centre
Ús didàctic
VIDEO


http://www.blubbr.tv/
Blubbr és una interessant eina digital que ens permet crear qüestionaris en molt poc temps utilitzant vídeos de Youtube, en trams de 20 segons. Per accedir a Blubbr només necessites el teu compte Facebook o Twitter. La idea d'utilitzar Blubbr és una nova forma de treballar els continguts d'un vídeo, més motivadora i que crida a estar alerta al nostre alumnat. Hi ha molts "Trivia" ja elaborats que es poden buscar en la mateixa pàgina principal per donar-li ús a la nostra classe, fins i tot, els mateixos alumnes poden crear els seus propis per fer intercanvis amb altres companys i treballar "creant".
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=13645&org=3
Escola Montagut
Cicle Superiror
5è PRI

http://watch2gether.com/
One direction (what makes you beautiful)
Treballem l'adjectiu a partir d'un grup de moda. Els nens tenen unes frases per poder ordenar a mida que senten les cançons i ho fan en grups de 2.
Escola
Palau
d'Amed'Ametlla

IMATGE - INFORMACIÓ


http://pinterest.com/
Aquesta web permet guardar enllaços d'interés. Es poden organitzar per matèries o tòpics d'interès. A més sempre t'enllacen a una altra web on també pots trobar coses que t'agradin i pinear-ho.
Es poden fer enllaços a pàgines d'activitats, jocs, cançons, manualitats, festes tradicionals, ...
Escola
Cal Músic


http://www.symbaloo.com/
Permet afegir totes les adreces d'interès i crear enllaços en una mateixa pàgina d'inici de l'explorador. Es por organitzar en pestanyes i colors.
Hem organitzat el Symbaloo amb els alumnes posant les pàgines que visitem sempre i que tenien anotades a l'agenda. Ara són autonoms i poden trobar les pàgines sense ajuda. Fins i tot tenim qui s'encarrega de començar la classe fent les rutines d'entrar al web, escoltar les cançons....
Podeu trobar una imatge del nostre Symbaloo al nostra blog:
http://dramaclubmontseny.blogspot.com.es/
Escola Montseny
Cicle Mig

http://voicethread.com/
http://www.thinglink.com/
Create rich images with music, video, sound, text & more.
Share and discover deeper stories through images.
Els alumnes de 4 escolliran una foto seva o de quelcom que els representi. Hauran d'afegir comentaris, algun enllaç a You Tube i/o pàgina web que aprofundeixi el que expliquen. Serà el projecte de final de curs d'anglès per a què utilitzin tot el que hem après aquest curs. Tindran un guió escrit d'allò que cal que escriguin.
Escola Santa Anna
CM-4t PRIM
EXPRESSIÓ ORAL


http://www.voki.com/
Els alumnes creen un [[#|avatar]] triant el model, roba, fons, veu... Escriuen una petita presentació i escullen la veu i l'accent que volen. Una vegada creat i aprovat, s'anomena i ja es pot publicar en el wiki del projecte.
Escola Pompeu Fabra
Avatars
CM

http://woices.com/LÍNIES DEL TEMPS


http://www.dipity.com/
Programa per fer les línies del temps. Va bé perquè els alumnes organitzen les cronologies amb fotos, enllaços i altres
PLA MARCELL
Alumnes
de 3r ESO

http://www.timetoast.com/
Programa per fer línies del temps.
Escola Dones d'Aigua

ORGANITZADORS


http://www.spaaze.com/home
No hem pogut fer servir el recurs amb els nostres alumnes perquè no disposem dels recursos TIC adequats a l'escola. Així que hem pensat que el recurs podria ser útil per publicar tot el material per treballar un tema, ja que és un suro infinit en el que s'hi poden penjar recursos en diferents formats, desde PDF a vídeos del you tube. L'inconvenient d'aquest recurs és que el seu ús no és gaire intuïtiu i per tant no gaire bo per divulgar la nostra pràctica. És un recurs bo per acomular diferents recursos sobre un tema i organitzar-los de forma ràpida.
http://www.spaaze.com/board/5a8b0a480559024e7b96be31739c34dd
Escola Serra de Miralles


http://padlet.com/
Una manera diferent de fer treball col·laboratiu i de posar coses en comú en un tauler digital. L'eina permet posar un títol al tauler, personalitzar el fons i a partir d'aquí inserir text, àudio vídeo, imatges, notes (160 caràcters),p.e pot ser útil per fer una recollida d'idees col·lectivament abans d'escriure un text.

L'aplicació proporciona uncodi que permet embedir-lo en blogs, wikis..https://present.me/
Aquesta eina permet gravar i compartir presentacions usant diferents recursos TIC:
-Làmines explicatives i video
-Làmines explicatives i àudio
-Làmines explicatives
-Vídeo
És necessari disposar de webcam i les làmines explicatives que es volen adjuntar han d'estar en un sol document, s'han de preparar prèviament i guardar en els formats ppt, pdf, Google drive.
És gratuïta sempre que facis la gravació del vídeo a través de la webcam. Si vols adjuntar-ne una ja feta, has de pagar.
A l'escola hem fet servir el "Present.me" amb els alumnes de 1r. i 2n. per gravar les receptes que estem fent al taller de cuina.
ESCOLA JOAN MIRÓ
Alumnnes de CI
QÜESTIONARIS


http://www.learnclick.com/
És una eina per elaborar exercicis omplint espais en blanc. Es pot elaborar amb resposta lliure o triant entre diferents opcions que proposis. L'inconvenient és que pots utilitzar-lo lliurement només durant tres dies
INS MAREMAR


https://quizslides.com/#0/6
És una eina que permet fer qüestionaris online amb 4 possibles solucions. Presenta dues opcions: una per treballar i una segona (amb temps). La limitació és que només pots fer-ho a partir de documents pdf i ppx (power point)
Escola Antonio Machado
https://quizslides.com/mnieto35xteccat/materials-test-1/set-answer#0/40

PROJECTES GLOBALS


http://www.projectnoah.org/
http://www.historypin.com/AVALUACIÖ


http://www.rcampus.com/indexrubric.cfm
https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/
Permet fer rúbriques molt útils per avaluar. Veieu la que ja he creat per la unitat didàctica Maths in English http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?code=Q9AB5W&sp=yes
Escola Santa Anna

JOCS


http://www.peacecorps.gov/kids/
http://www.electrocity.co.nz/
Electrocity és un joc online que intenta simular el control d'una ciutat. Per controlar-la el jugador haurà de construir edificis, com granges i fàbriques, però a més a més haurà de adquirir la energia necessària per a la ciutat. La ambientació del joc ajuda l'alumne a aprendre conceptes ràpidament i de manera lúdica i divertida. És una potent eina per l'aprenentatge de vocabulari en anglès.

http://www.electrocity.co.nz/browse/visitcity.aspx?cityid=40ce274a-ba57-47dd-bf07-5cfda73f3107
INS EL SUI

http://ayiti.globalkids.org/game/
Joc online que tracta de la supervivència d'una família. Primer de tot tries una estratègia de joc i després comences la temporada. Organitzes una família d'alguns país de l'Àfrica en educació, feina tot tenint en compte els recursos econòmics que teniu.... Al llarg de la temporada venen malalties, huracans, temps de conrear, inundacions... i un seguit de imprevistos que has de fer front.
L'experirència va ser positiva al prinicipi pel fet de ser un joc, i ho van rebre bé al prinicpi, però el vocabulari es complexe i sovint no l'entenien fet que dificultava la fluïdesa. Trob que hagés anat millor si els textos estiguéssin acompanyats d'audio.
Escola El Calderi

http://quizlet.com/125060/quizzlet-flash-cards/
Permet fer fitxes de resum amb definicions, dibuixos... Reproduir en veu els conceptes que has introduit. Pot ser ùtil com a eina d'estudi per els nostres alumnes.
Un cop introduixes els conceptes o definicions que vols treballar automàticament també et proposa activitats de spealling, learning i de generador de Test.
Totes aquestes fitxes i activitats es poden linkar.
Solar SystemFlashcards
Escola Misericordia
Canet de Mar
Cicle Superior

Sessió 5Sessió 6

Escola

Pregunta o dubte

Temes per aprofundir

Necessitats formatives

Misericòrdia
Canet de Mar
. Quan arribarà la dotació econòmica.
. Possibilitat de disposar d'auxiliars de conversa.
. Realització de les programacions en base AICLE.
. Ús de les noves tecnologies en l'aprenentatge AICLE.
. Creació de material AICLE d´ús immediat a l'aula.
. Recursos visuals i d'audio
. Metodologia AICLE a l'aula.
Pompeu Fabra. Parets del Vallès
Amb la Formació d'Estiu a les EOI el 5+ equival al C1?
Si no és així, com es podria obtenir?
.Vocabulari dels verbs a l'hora de programar sobretot les 4 C.
.Recursos, idees, pautes... per a millorar l'expressió oral i corporal de cara a fer dramatitzacions.
INS Maremar
El Masnou

Elaboració del qüestionari per valorar el projecte per part de l'alumnat i els pares i mares.
Manteniment i perfeccionament de la llengua anglesa pel professorat no especialista.
Intercanvi d'experiències per millorar la realització d'activitats col·laboratives.
Antonio Machado
Mataró
- Auxiliars de conversa.
- Formació Pile pels mestres que no continuaran al centre docent l'any vinent.
- Drets d'autor i copyright a l'hora de crear materials.
- Possibilitat de poder compartir a nivell europeu (a partir de projectes etwinning, per exemple), els materials elaborats.
- Recursos visuals i d'audio.
Esc. Palau
d'Ametlla
- Sabent que no tindrem auxiliar de conversa, la pregunta és: Pot quedar prorrogat per un altre any?
- Tinc alguna tasca pendent?
- Tens un model d'enquesta per pares i nens per saber la seva valoració del CLIL i de l'anglès?
- Programació CLIL
- Ús de les TAC en l'aprenentatge CLIL dirigit per fer ARTS and CRAFTS i expressió oral.
- Intercanvi de material CLIL i de bones experiències.
Esc. Montseny
Mollet del Vallès
- Com implicar a la resta del claustre?
Programacions.
Com valorar el projecte per parts dels pars i mares i dels alumnes.
Metodologia AICLE a l'aula.
Anglès pel personal no especialista.
INS EL SUI


Formació d'anglès pel professorat
Esc. Dones d'Aigua
St Iscle de Vallalta
No se com lincar l'eine 2.0 a la web del centre per que tothom pugui veure'l sense poder modificar-la.
Programacions.
Grups de treball on compartir experiencies i parlar en anglès.
INS Domènec Perramon
Quan arribarà la dotació econòmica?. Quan sabrem si tenim o no auxiliars de conversa el curs vinen?
Programacions. Nomes mig crèdit per any treballat per al professorat implicat?
Formació del professorat de les diferents matèries a Anglaterra.
El Calderí
Em queda alguna tasca pendent?
Investigació que s'ha fet i vigent sobre l'aspecte CLIC
Formació d'anglès per al professorat no especialista d'anglès a l'escola
Escola Joan Miró

Programació CLIL
-Formació d'anglès per a personal no especialista.
-Grups de treball per àrees.
-Intercanvi d'experiències per millorar la realització d'activitats col·laboratives.
Sessió 7:
Tasca 1: L’equip impulsor i l’equip directiu heu de mirar els objectius del primer any del PILE i veure quines actuacions i/o indicadors no van funcionar. Pensar que heu de fer, a partir de la graella treballada a la sessió, per reconduir-ho.
Penjar-ho a la wiki a partir de la taula afegida..
Nom Centre
Actuacions / indicadors que no van funcionar?
SI PLA MARCELL

Els objectius del nostre PILE són: 1. Millorar el nivell de coneixement de llengua anglesa entre els nostres alumnes amb criteris d’immersió i transversalitat, i amb la consciència que tant el Cinema com les Ciències Socials es poden convertir en una font de coneixement de l’anglès. 2. Crear l’hàbit entre els alumnes d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular i que sigui una pràctica habitual en el seu entorn; crear l’hàbit d’acceptar altres cultures i conèixer-ne la diversitat; crear l’hàbit de llegir al cinema (pel·lícules en VO subtitulades en castellà i després en anglès). 3. Dotar els alumnes de les habilitats comunicatives suficients per poder-se moure per Europa en anglès, l’actual llengua de cultura universal. 4. Fer més atractives les Ciències Socials: que els alumnes vegin que el coneixement de les Ciències Socials ens aproxima al coneixement de la realitat que tenim vinculada a la nova koiné que és l’anglès. 5. Integració en el projecte lingüístic del centre i en el currículum.

Objectius i activitats del 1r any (2012-2013)

-- Els objectius no acomplerts han estat el d'implicar més àrees que Socials i Anglès en fer AICLE. En principi volíem incloure Tecnologia i Educació Física però, per diferents motius no ha estat possible.

-- Hi ha bastants dificultats en implementar l'anglès com llengua vehicular entre els alumnes. Hem millorat amb l'arribada de l'auxiliar . L'avantatge de disposar de l'auxiliar de conversa sembla que darrerament va mitigant la vergonya de parlar en públic dels nostres alumnes ja que l'auxiliar ajuda dins de tots els nivells del centre. Per altra banda, la celebració del COMENIUS DAY sembla que ha impulsat el treball en anglès a les diferents matèries i la necessitat de posar-si.

- El que si hem aconseguit és fer PILE a tots els nivells de l'ESO des de les matèries comuns d'anglès, l'optativa d'oral skills i les socials de 3r d'ESO.
ESC Santa Anna de Premià de Dalt
Objectius i activitats del 1r any (2012-2013) que no es van poder fer. Raons de no haver fet algunes activitats:- No es va implementar Geography in English a CS (1 h per setmana) perquè quan vam saber que havíem estat acceptats per desenvolupar el projecte PILE, els horaris ja estaven fets i no es va poder encabir aquesta hora. La persona que se n’havia de responsabilitzar tenia l’horari ple i és la secretària.
- No es va implementar la unitat didàctica Teeball a educació física per la mateixa raó.
- No es va fer el taller de plàstica en anglès perquè l’equip docent de CM va decidir deixar de fer tallers per destinar les hores a reforços, ja que se’ns va reduir la dotació de personal i el reforç va quedar afectat.

Accions que es van emprendre el curs 2012-2013 quan ja vam saber que teníem el PILE
- Es va iniciar el projecte Maths in English centrat en numeració, càlcul mental i resolució de problemes. Es va afegir 1 hora setmanal a 4t de primària i 30 minuts a 3r. Es va treballar amb l’auxiliar de conversa Comenius per implementar aquestes hores tot fent desdoblaments per facilitar la participació de l’alumnat en les tasques. Es van dissenyar les unitats i se’n va fer la difusió a les famílies i l’equip docent.
- El taller de plàstica en anglès d'educació infantil P4-P5 sí que es va fer durant tot el curs.
- El taller de plàstica en anglès de cicle inicial sí que es va fer durant tot el curs.

Accions que s’han emprès el curs 2013-2014 per augmentar l'horari i les hores CLIL:
- Augment de l’horari d’anglès a CI i CM: aquest curs s’han recuperat les 3 hores d’anglès a 3r de primària i les 2 hores a 1r i 2n.
- El taller de plàstica en anglès d'educació infantil P4-P5 es continua fent amb normalitat.
- El taller de plàstica en anglès de Cicle Inicial es continua fent amb normalitat.
- Unitats de continguts de Matemàtiques en anglès: aquest curs s’està fent 1 hora per setmana tant a 3r com a 4t, amb el treball conjunt de l’auxilliar de conversa que permet desdoblar sempre l’hora i treballar en grup reduït. Per tant s’està complint amb l’horari requerit a cicle mitjà. Cal destacar que s’ha incorporat una professora de cicle mitjà al projecte ja que té el nivell B2 i ella implementa la part de 4t.
- Plàstica en anglès a cicle superior: s’ha iniciat un taller de plàstica en anglès a cicle superior, impartit per l’especialista d’anglès. En aquestes activitats hi intervé sempre l’auxiliar de conversa.
- Unitat didàctica en anglès a CS: una professora de cicle superior que també té el nivell B2, se n’encarregarà de continuar amb unitats didàctiques en anglès

- Treball en anglès: es durà a terme durant el 2n trimestre a les hores d’educació física
- Auxiliar de conversa: la vam sol·licitar per mitjà del programa Comenius i treballarà a l’escola des d’octubre a maig.
- eTwinning: estem realitzant un projecte bilateral etwinning amb una escola d’Escòcia amb els alumnes de 6è.
ESCOLA POMPEU FABRA
Durant el curs 2012-13 es va realitzar el Taller de Teatre en Anglès al CM tal i com es va planificar en el PILE. Es van trobar dificultats a l'hora de treballar la part oral i artística amb una sola mestra. Durant aquest curs s'ha pogut solucionar aquesta qüestió amb l'ajut de l'Auxiliar de Conversa que té el centre. Aquesta auxiliar és un referent perfecte per treballar la part oral en els dos tallers que es realitzen durant aquest curs, al CM i al CI.
ESCOLA
ROSA ORIOL ANGUERA
Durant el curs 2012-2013 varem fer les sessions de tallers a mitjà i superior que teniem desitnades a PILE, l'increment d'hores no era el correcte. Però varem fer el que varem poder perquè la informació de que fariem PILE ens va arribar quan el curs, els horaris i els recusos de l'escola ja estaven començats i repartits.

Aquest curs, hem incrementat el nombre de sessions tal i com toca. Els alumnes de CI segueixen fent l'ambient d'artistes on tot l'Imput que reben oral i l'escrit (bàsic) és en anglès.
Els alumnes de CM i CS fan el treball d'autor que varem idear el curs passat, tots fan una sessió setmanal a més de les hores
d' anglès curricular per tal de recuperar l'increment del curs passat.

-Auxiliar de conversa: la vam sol·licitar mitjaçant el programa Comenius. L'esperem pel mes de febrer.
- Seguim amb el programa eTwinning amb dos projectes: "Speak your culture through European School Radio" (nou), The young time travelers of history (continuació).

- Segon any de Comenius.
Escola Misericòrdia
Objectius i activitats del 1r any (2012-2013) que no es van poder fer. Raons de no haver fet algunes activitats:
Per part de l'alumnat:
Es va iniciar el treball d'alguns dels temes de Naturals en llengua anglesa tal hi com tenim proposat en el Pla PILE. Durant aquest curs 2013-14 s'esta ampliant amb nous temes (veure graella)
La participació dels alumnes al bloc està siguen molt activa, ja a nivell de consulta com presentació d'activitats http://scienceclassroomenglishcorner.blogspot.com.es/
Com a proposta de millora està seguir treballant noves unitats.
Per part del professora:
Hem portat a terme les diferents programacions partint dels objectius proposats i continuem realitzant les programacions dels nous temes proposats per a aquest curs.
El bloc de Science continua en marxa i amb noves aportacions relacionades amb els nous continguts treballats.
Com a proposta de millora creiem convenient establir una millor coordinació amb IES Lluís Domènech i Montaner.
Formació:
Els mestres implicats en el projecte estem en aquest moment participant en un curs de formació a l'escola en l'ambit de ciències. L'objectiu és implicar a tot el claustre en l'ensenyament de les ciències.
Comunitat Educativa:
El passat curs escolar no va ser possible portar a terme el Science Festival Day per manca de temps. Per aquest curs escolar és un dels nostres objectius prioritaris.


ESCOLA ANTONIO MACHADO
El curs passat, no es va poder complir l’horari que es va plantejar als cursos de primer, segon i tercer. Per això, aquest any es faran unes setmanes intensives dels diferents projectes.
Ja que els mestres de anglès que van començar el projecte PILE el curs passat han marxat de la escola, els nous mestres hem hagut de reorientar el projecte i els objectius.
Escola Dones d'Aigua
Sant Iscle de Vallalta
S'han dut a terme totes les accions previstes pel primer any de PILE, excepte la difusió del projecte.
De cara a aquest curs ens proposem posar més èmfasi a la difusió del projecte a diferents nivells (bloc, publicació de l'Ajuntament i ràdio local). L'equip directiu n'és conscient i posa a la nostra disposició les eines necessàries per dur a terme diferents accions de difusió.
ESC Cal Músic (Mollet del Vallès)
Al curs 2012-13 vam començar el projecte Ride me home, però només a Educació Primària. Durant el curs 2013-14 ho hem ampliat a P5 i també hem fet un fons bibliogràfic amb diferents llibres en anglès adreçats a tots els nivells.
Aquest curs també hem modificat els temes de medi natural i social que treballarem, hem valorat quins temes són més adequats i interessants per treballar-los a l'àrea de medi. Com a novetat, hem pogut fer mig grup per tal de poder treballar millor l'àrea de medi en anglès. A CI no hem pogut treballar part del vocabulari de medi en anglès per falta de personal i temps.
La proposta de fer chats virtuals amb una altra escola no l'hem pogut dur a terme, però si que van participar de l'English Day de la zona i aquest curs tornem a participar.
Les webquest nomès es faran a CS.
Sobre els tallers de plàstica a EP, només es poden fer a 1r i a CS per qüestions d'organització dels recursos docents del centre.
INS MAREMAR
La primera dificultat en la implantació va ser el coneixement al juliol de 2012 de l'anul·lació de la professora visitant i la no assignació de la professora de EVP. Tot i així, el curs 2012-2013 es van complir els objectius d'implementar el projecte de llengua anglesa a tercer i quart d'ESO a les matèries de Física i Química, Tecnologia i Història. No es va poder aplicar a la matèria de Visual i Plàstica perquè no van mantenir la professora que havia col·laborat en el projecte. Per compensar-ho vam incloure la matèria de Ciències Experimentals també a tercer d'eso.
El curs 13-14 es mantenen les matèries que es van realitzat el curs passat i s'ha incorporat un taller de cuina en anglès a quart d'ESO així com la matèria de Tecnologia a tercer d'ESO.
Una dificultat que encara mantenim aquest curs és l'elevat nombre d'alumnat a les classes de tercer d'ESO que dificulta la aplicació de diferents activitats. Ens ajuda l'assignació d'un auxiliar de conversa que estarà aquest curs al centre.
ESCOLA JOAN MIRÓ
Durant el curs 2012-2013 es va portar a terme el medi en anglès a CI tal i com es va planificar en el PILE. El recurs que es va utilitzar més va ser la PDI per treballar continguts bàsics.La coordinació entre mestre tutora i especialista és imprescindible per poder dur a terme l’assignatura.
Durant aquest curs seguim fent el PILE a CI i s’està introduint en el grup de 3r, per això es realitzen algunes sessions de medi també en anglès. Tot i que en el PILE es diu que s’intentarà equilibrar les 4 habilitat (listening, speaking, reading and writing), aquest curs s’ha decidit portar a terme la majoria de les sessions oralment i amb suport visual, i realitzant menys tasques de lecto-escriptura especialment a primer de primària, ja que s’estan iniciant en el procés de lecto-escriptura en llengua Catalana. Per tant es fa èmfasi en el “listening” i el “Speaking”.
Cal a dir que s’ha demanat un auxiliar de conversa i estem a la espera de la resposta.
ESCOLA MONTSENY
Objectius i activitats del 1r any (2012-2013) que es van fer i què no es van fer. Raons de no haver fet algunes activitats:
De cara a l'alumnat:
Es va iniciar el treball d'alguns dels temes de Naturals en llengua anglesa però no un per trimestre ni a tots els cursos com proposa el PILE perquè un dels mestres amb qui es contava per a fer-ho no va ser adjudicat a una altra l'escola.
Durant aquest curs 2013-14 s'estan fent tots els temes com es proposava però en lloc de fer-ho el tutor ho fan les mestres especialistes d'anglès dins l'horari d'anglès. A primer sí ho fan les tutores (amb ajut de les especialistes) ja que tenen un nivell d'anglès suficient.
Sí es va fer una obra de teatre per trimestre a tots els cursos de primària.
Es va crear el bloc però no es va dinamitzar massa i només l'utilitzen les mestres d'anglès. Es va intentar animar als alumnes i els pares però la seva participació al bloc és nula. L'utilitzen com a eina de consulta i per mirar els vídeo i les fotos, però no fan comentaris, no suggerencies, ni propostes...


Per part del professorat:
Es van fer les programacions, els guions pel teatre i material necessari. Aquest curs s'estan arreglant i/o canviant algunes obres de teatre i alguns temes de medi, així que s'estàn tornant a fer algunes programacions.
Es va crear el bloc de Drama Club i es fan aportacions relacionades amb els continguts treballats i les obres de teatre.
Es van dur a terme les unitats de Medi que havien de fer els tutors dins l'horari d'anglès. Aquest curs es fa el mateix.
Com a proposta de millora creiem convenient dinamitzar el bloc. A més, fan falta tutors amb coneixement d'anglès i disposats a fer tres temes de medi en aquesta llengua.

Formació:
Una mestra d'anglès fa aquest seminari.
Una tutora diu que s'examinarà a l'EOI d'anglès.

Comunitat Educativa:
LA direcció en parla a les reunions de direcció.
ESCOLA SERRA DE MIRALLES (TORDERA)
Durant el curs 2013-14 s'està continuant amb el PILE a cicle inicial, i s'ha extès a 3r de primària. Tot i que inicialment es va projectar un PILE de matemàtiques en anglès, finalment va ser de medi natural, ja el curs passat es va treballar en aquesta línia i aquest any seguim.
L'any passat es va crear el bloc del pile, que mantenim aquest curs.
Com a proposta de millora creiem que caldria fer extens el PILE a la resta de CM i CS.
Com a part del PILE a l'escola celebrem cada curs una festa en anglès: EASTER. Aquest curs també s'ha celebrat el Halloween, aprofitant que comptàvem amb l'auxiliar de conversa.

Formació:
Una mestra d'anglès i la coordinadora LIC del centre fan aquest curs.
INS DOMÈNEC PERRAMON
El curs 2012-2013 va començar el programa PILE amb overbooking, per que pensàvem tenir tres grups de 3r d'ESO i finalment només ens varen concedir dos, amb el que teniem un grup de 37 alumnes que volien fer les "Social Sciences " en anglès i un grup de 27 que ho volien fer en català. Per tal de no morir d'èxit varem decidir reduir el grup en anglès a 27 i deixar 37 en català Els resultats d'aquest grup son molt bons però ja eren esperats per que els que tenien millors notes s'havien apuntat a fer-ho en anglès.
El mateix va passar a 4rt d'ESO amb la Informàtica, teniem mes alumnes apuntats a fer-ho en anglès que en català, i no teniem mes hores disponibles de professorat per fer dos grups en anglès, per tant vam haver de limitar el nombre d'alumnes i fer dos grups en català i nomès un en anglès. Com que el criteri de selecció va ser en funció de les notes, els resultats varen ser molt bons també.
Les matemàtiques de 3r d'ESO es varem fer parcialment en anglès, així com les pràctiques de física.
Com en anys anteriors, moltes matèries no lingüístiques varen fer algunes activitats en anglès dintre de la seva programació i , tot i no estar dintre del programa PILE, a 1r de Batxillerat es fan les Science for the Contemporary World en anglès a un dels grup que voluntàriament ho han escollit així.
L'alumnat que va participar en el programa PILE va poder gaudir d'una setmana d'immersió lingüística a Broadstairs, al sud d'Anglaterra que parcialment va ser abonat amb la beca que ens varen concedir, tot i no haver rebut encara els diners.
Durant el curs 2013-2014 continuem amb les mateixes assignatures impartides en anglès afegint una matèria optativa d'un quadrimestre a 2n d'ESO, Geografia que també es fa en anglès .
Aquest curs comptem amb una Auxiliar de Conversa que ens està facilitant molt les tasques de comprensió i expressió en anglès de l'alumnat.
Durant aquest curs, 37 alumnes del centre gaudiran al mes de maig d'una setmana d'immersió a Broadstairs (Anglaterra) i una part del preu de l'estada i viatge serà abonada amb la beca que ens varen donar l'any passat i que encara no hem cobrat.
INSTITUT EL SUI
OBJECTIUS 2012-2013

1) Consolidar els projectes de 1r a 4t d'ESO per tal d'integrar la llengua estrangera i els continguts

1r ESO : THE HOUSE OF YOUR DREAMS (matemàtiques, tecnologia i anglès)

ELECTRICITY- BUILDING A LAMP (AICLE Tecnologia en anglès)
2n ESO RENEWABLE ENERGIES (ciències experimentals, tecnologia i anglès)
3r ESO ANALYSING THE WORLD (socials i anglès)
4t ESO THE GREAT ESCAPE (socials, matemàtiques i anglès) PROJECTE DE RECERCA

2)Millorar la coordinació interdepartamental per afavorir la transversalitat dels continguts

3)Crear una pàgina web (INTERDISCIPLINARY PROJECTS) per part de l’alumnat d’Informàtica i Visual i Plàstica de 4t d’ESO

4)Crear un curs moodle PILE que compila tots els materials, recursos, tasques, etc.

5)Elaborar/Millorar els dossiers de l'alumnat i materials

6) Millorar la difusió interna i externa dels projectes

7) Potenciar els següents aspectes en l'alumnat: millora de la competència en llengua estrangera, desenvolupament creatiu i emocional i motivació per aprendre autònomament i en grups cooperatius

8) Introduir l'avaluació dels projectes per part de l'alumnat, i l'autoavaluació i co-avaluació de la feina.
9) Començar nous projectes a partir de propostes dels departaments.

Tasca 2: Hem d’aconseguir estrategies per fer-ne difusió dins el centre i a la comunitat educativa. Cadascu ha de dir com ho farà per transmetre-ho a la comunitat educativa (Escriure-ho a la wiki), i recollir mostres de com es va fent al llarg del curs.
Nom Centre
Estrategies que fareu servir per transmetre-ho a la comunitat educativa
SI PLA MARCELL
Difusió al centre
Mostrar informació PILE a tot el centre dins del COMENIUS DAY. Claustres, Moodle, Web del centre

Difusió a les famílies
Mostrar-ho als pares mitjançant la web i el Moodle del centre.
INTRANET
MOODLE
Difusió al municipi
Fer-lo extensiu a la revista de Cardedeu i la Televisió de Cardedeu. També se li ha enviat a l'Alcaldessa un mail explicant el projecte.


CEIP MONTSENY
Difusió a les famílies
Es mostra als pares mitjançant les reunions de principi de curs, el blog i l'AMPA.
Difusió al centre
Es mostra el PILE al claustre i se'n parla als cicles quan cal convinar el temari.
Difusió al municipi
La direcció en parla al consell comarcal.
Web del Centre amb enllaç a la Web del PILE.
Al mes de decembre es va publicar un petit escrit a la revista Mollet a Mà on explicaba el nostre projecte.
ESC Santa Anna
Difusió a les famílies: canals de difusió:
- Bloc d’anglès: s'informa del PILE a http://blocs.xtec.cat/anglesstanna/

- Consell escolar: cada curs s'informa de les activitats. Aquest any ho farem amb tot detall durant la reunió del 2n trimestre
- Dossier d’inici de curs: el dossier és un recull informatiu on hem afegit les activitats que es fan pel PILE
- Reunions de classe d’inici de curs: es va informar de les activitats que es fan a cada reunió de nivell
Difusió a l'equip docent
- Claustre amb assistència de la inspectora de zona del dia 19 de novembre de 2013
Difusió al municipi
- Ràdio local: l'escola participa en el programa de ràdio setmanal dels dimecres de 12 a 13 a Premià de Mar Ràdio 92.5 FM. El curs 2012-2013 vam explicar les activitats que fèiem amb l'auxiliar de conversa i el PILE. Aquest curs explicarem com impartint continguts en llegua estrangera en un programa a fer el 2n o 3r trimestre.
- Revista municipal La Pinassa: l'ajuntament de Premià de Dalt publica una revista mensual d'informació general del municipi. Proposarem un article curt sobre el p`roejcte PILE i l'auxiliar de conversa.
ESCOLA POMPEU FABRA
La difusió a les famílies es fa a través de les reunions d'inici de curs, a les Jornades de Portes Obertes i amb un link a la pàgina web de l'escola de l'espai wiki que s'ha creat pel projecte.Pompeu Fabra.En aquesta pàgina també s'informarà de les actualitzacions més rellevants que es vagin publicant a l'espai wiki.
A nivell de municipi hem informat al diari del municipi Parets al dia.
ESCOLA
ROSA ORIOL ANGUERA
Difusió a les families:
A les reunions d'inici de curs, es va presentar el projecte als pares. Se'ls va explicar què era un PILE i què treballarien els seus fills segons el nivell en que estaven.
A les reunions de segon trimestre se'ls farà una petita explicació de com va el projecte i de les actitvitats que s'han dut a terme.
Es va fer difusió de l'adreça del bloc, per si volien anar seguint el que anavem fent.
A l'entrada principal de l'escola, disposem d'una pared on anem posant les diferents actitvitats que anem fent dins de cada nivell.
Difusió al Claustre:
Es va explicar el projecte a finals de curs passat i un altre cop a inicis de l'actual amb els canvis pertinents dins de l'horari en un claustre pedagògic.
Les persones responsables a cada cicle, comptem amb l'ajuda del cicle al qual pertanyem per posades en comú quan ho necessitem per si els companys ens poden donar una visió més global.
Difusió a la resta de la comunitat educativa:
Estem pensant de convidar algú del CRP més endavant.
Link des del bloc de l'escola al bloc del projecte.
Contactar amb "L'Informat" que és la revista municipal per fer-ne un petit article.
A través de l'eTwinning "Speak your culture..." realitzar una difusió oral a través d'aquest programa de ràdio.
Escola Misericòrdia
Difusió a les famílies:
. Reunions de classe d’inici de curs: es va informar de les activitats que es fan dins el projecte PILE.
.S'ha explicat al pares l'existència del bloc de Science i la necessitat d'utilitzar-lo com a eina d'aprenentatge.
.A l'entrada principal de l'escola, disposem del weather chart on els alumnes diariament recullen el temps.
external image IMG_0775.JPG
. A nivell de passadís també tenim un espai on hi anem posant els diferents projectes que portem a terme.
. Per aquest curs escolar volem finalment portar a terme el Science Festival Day, on els alumnes mostraran a la comunitat educativa els projectes que han portat a terme.

Difusió al Claustre:
.Tenim convocat per aquest proper mes un Claustre informatiu sobre el PILE, per explicar què s'esta fent i a quin punt estem en aquest moment.

Difusió a la resta de la comunitat educativa:
.Hem enviat al CRP-Pineda l'adreça del nostre bloc per tal que en facin difusió.http://scienceclassroomenglishcorner.blogspot.com.es/
.Link des del bloc de l'escola al bloc del projecte.
.Aquest curs escolar i dins del Science Day convidarem a la ràdio i revista del poble a assistir-hi o escriure algun article o resenya d'aquesta activitat.


ESCOLA ANTONIO MACHADO
-Claustre : L'any passat es va explicar que era el PILE i com ho portaríem a terme. Aquest any s'ha tornat a informar de com ho faríem i els canvis que s'han fet, ja que els mestres d’anglès han canviat.
-Famílies : Es va explicar a les famílies en la primera reunió informativa del curs. Es van enumerar el objectius i que faríem al llarg del curs en les diferents aules. També els van donar l'adreça del bloc del PILE.
-Municipi : Es donarà tota la difusió possible als mitjans de comunicació locals i xarxes socials dels projectes PILE que fem a l'escola.
ESCOLA DONES D'AIGUA
SANT ISCLE DE VALLALTA
COMUNITAT EDUCATIVA:
-Presentació i/o aprovació del projecte i activitat vinculades al Claustre i al Consell Escolar.
-Informació de l’afectació del projecte a cada curs a les reunions d’aula amb les famílies a l’inici de curs i amb les circulars específiques de les activitats relacionades amb el projecte que anem fent (Easter, English shows, dances, Olympic games...)
-Obertura d’actes concrets a les famílies i al poble: danses i Olympic Games.
-Informació del projecte com a part del PEC a les jornades de portes obertes.

ZONA EDUCATIVA:
-Difusió via blog i/o web: s’ha creat una categoria i una àrea PILE al bloc. En el bloc es pengen activitats i/o recursos TIC que fem servir a l’aula i pretenem penjar reculls visuals d’activitats del projecte PILE.
-Activitats amb d’altres centres educatius: Danses - Llar d’infants Vallalta i Easter - Escola Serra de Miralles (Tordera).
-Participació del professorat implicat en els grups de treball d’anglès de la zona.
ESC Cal Músic (Mollet del Vallès)
Difusió al Claustre: A les reunions de claustre i de cicle es van explicant informacions i novetats que es van acordant (Ex: modificar les unitats de medi que es treballaran aquest curs, projecte "Ride me home" a partir de P5, fer un ranking dels millors llibres en English a EP, seqüenciar les rutines en English a EI,...)

Difusió a les famílies: A travès de blog.

Difusió al municipi: El nostre centre fa un article trimestral per a que surti publicat a una revista local anomenada "Mollet a mà", durant el segon trimestre anirem a veure una obra de teatre i es farà un article relacionat amb aquesta sortida. També durant el dia de Jornada de portes obertes es farà menció del PILE.
ESCOLA JOAN MIRÓ
Difusió a les famílies
A les reunions de principi de curs les tutores van informar als pares del projecte PILE . Està recollit en el dossier que es dona a principi de curs als pares.
Difusió al claustre
Durant el primer claustre les especialistes d'anglès hem explicat el funcionament del PILE, els objectius i com es durà a terme durant tot el curs.
INSTITUT MAREMAR
La difusió a l'escola es realitza en els espais de claustre i consell escolar, a la jornada de portes obertes, a les reunions de pares d'inici de curs i al blog que té enllaç a la pàgina web.
Per contribuir a la difusió al centre es crearà un racó Pile al taulell de l'aula i es proposarà iniciar la col·laboració amb l'elaboració del blog. Per projectar-nos a l'exterior està previst una entrevista a ràdio premià i s'enviarà una ressenya a la revista del Masnou.
ESCOLA SERRA DE MIRALLES (TORDERA)
Difusió a les families
A les reunions de principi de curs i a les reunions pedagògiques les tutores van informar del projecte PILE a les families.
Es disposa d'un enllaç al bloc de PILE des de la pàgina web del centre.
A la jornada de portes obertes crearem un racó PILE on es penjaran a diferents llocs de l'escola treballs fets pels alumnes a les sessions de PILE.
INS Domènec Perramon
La difusió del programa PILE s´ha fet per diferents mitjans,

Blog especific del PILE "Domènec Perramon's CLIL Blog"

Publicació a la Revista de l'Institut , Pàg, 16, 19 i 46 Nou Borinot

Reunió amb les famílies de l'alumnat implicat en el projecte

Emailing a tots els pares del Centre per anunciar el viatge d'immersió lingüística al Regne Unit.
INS EL SUI
Difusió al centre:
Articles escrits per l'alumnat a la revista del centre EL TINTER
Reunions de claustre i consell escolar
Curs moodle PILE amb l'accés d'alumnat i professorat
A partir del curs vinent es farà difusió a la ràdio d'EL SUI
Difusió externa:
Web específic INTERDISCIPLINARY PROJECTS
Exposició de treballs a la Capella de Sant Cornelli al maig
Article a la revista El Nas
Presentació a la Jornada de Portes Obertes i reunions d'inici de curs


Sessió 8:
Tasca: Descriure la teva activitat reeixida de la qual te’n sens satisfeta o satisfet, que et dóna certa seguretat com a persona docent seguint el següent model:
Nom Centre
Descripció de l'activitat
Grup alumnes/ nivell /espai
Moment
Objectiu
Tipus d'aprenentatge
Valor que té al meu centre
Competències
Per què n'estic satisfet?
Escola Montseny
Quiz. Un alumne agafa una targeta de preguntes sobre els temes de medi treballats en anglès i la llegeix al grup classe. Els altres han de contestar la pregunta correctament per a obtenir un punt. Si més d'un alumne vol respondre es segueix l'ordre de llista, començant per qui va contestar l'últim dia. S'obté un punt per resposta correcta.
Cicle Mig
Principi de la classe
Recordar vocabulari i continguts treballats a medi
Millorar la lectura en anglès
Millorar l'audició de l'anglès
Participatiu
Eina pedagògica
Aprendre a aprendre
Motiva molt a l'alumnat.
Escola Pompeu Fabra
Express yourself. A partir d'una cançó els nens expressen diferents estats d'ànim i sentiments: I'm happy, tired, sad, angry, thirsty, hungry, cold and hot. Cada inici del taller es van variant les activitats relacionades a mesura que van agafant seguretat amb el vocabulari. Ex: un nen expressa un sentiment al davant dels altres i el que ho endevina surt a expressar-ne un altre. Per parelles un diu el sentiment i l'altre l'imita...
Cicle Inicial
Inici del taller de teatre
Expressar
sentiments
i estats
d'ànim.
Emocional
Ús pràctic
i natural
de l'anglès.
Artística
Fan servir expressions
fora de l'entorn del
Taller de
Teatre quan els pregunto: How are you?
PLA MARCEL
EDULOC. Es prepara un recorregut històric i artístic de Cardedeu. En cada parada es recull informació, imatges i videos. Portem un mòbil del centre que rebota la senyal a les tablet que tenen els alumnes. es descarreguen un qüestionari sobre l'activitat i amb l'eduloc i les explicacions omplen el qüestionari
4t ESO
SORTIDA
treballar l'orientació sobre plànol i saber la història del poble
Participatiu i col·laboratiu
La sortida com eina pedagógica
Competència social, aprendre a aprendre i TIC
Integració de les TIC a les rutes històriques
Escola Misericòria
Class survey
Iniciem l'activitat amb la visualització del video How to do a class survey.
Els alumnes porten a terme l'enquesta sobre els hàbits de neteja dels seus companys i ho recullen en una graella.
A continuació realitzen un gràfic de barres els resultats obtinguts.
Finalment fan una exposició oral explicant a la resta de companys els resultats.
Cicle Superior
Final del projecte
Saber elaborar una gràfica sobre els hàbits de neteja dels companys de la classe i saber-ne explicar els resultats.
Participatiu
Ús de l'anglès en una activitat de Medi Social.
Autonomia i iniciativa personal, Coneixement i interacció amb el món físic i Comunicativa, lingüística i audivisual...
Ha estat una activitats molt motivadora per els alumnes.
ESC
Cal Músic
Miró workshop
Els alumnes de 1r fan un taller de dibuix i l'artista triat és Miró. És fa una presentació de les seves obres i dels elements i colors representatius que plasma a les seves obres. Els alumnes han de fer una creació pròpia inspirada en el que han vist. La llengua vehicular del taller és l'anglès.
Cicle Inicial (1r)
Taller de dibuix
Realitzar una obra seguint les directrius marcades, fent servir els colors i els elements representatius de Miró
Artístic
Cultural
Ús de l'anglès a l'aula i utilitzant vocabulari relacionat amb el món plàstic
Artística
Els alumnes s'han engrescat força i han sortit obres interessants
Escola
Joan Miró
Es fan grups de 4 alumnes heterogenis (seguint el criteri del treball cooperatiu). Cada grup té assignat un contenidor i ha de crear una llista de residus que va en aquest. Després han d'escollir la manera en que ho explicaran a la resta de la classe, preparar-ho i explicar-ho.
Cada grup disposarà d'un full d'autoavaluació i un qüestionari per avaluar els altres grups.
Cicle Mitjà
Sessió de Medi
Conèixer els diferents tipus de residus i on s'han de dipositar
Treball cooperatiu
Adquirir nous coneixements emprant l'anglès com a llengua vehicular.
Competència lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació.
Aprendre a aprendre.
L'alumnat treballa un tema primordial en el món en el que vivim de forma pràctica i vivencial.
Escola Serra de Miralles (Tordera)
Simon Says
Els alumnes juguen al joc simon says on practiquen el vocabulari treballat, així com diferents accions relacionades: "Touch your elbow", "move your ankle", bend your knee",...
Cada alumne fa de simon dos vegades, per tal que tots tinguin la oportunitat de dir la seva.
Cicle Mitjà (3r)
Sessió de Medi
Conèixer les diferents parts del sistema locomotor i practicar algunes accions bàsiques.
Participatiu
Adquirir nous coneixements de medi en llengua anglesa, i practicar els ja adquirits anteriorment.
Competència comunicativa.
Els alumnes s'animen molt a participar a classe i passen una bona estona repassant continguts treballats a l'aula.
INS Maremar(El Masnou)
Preparació d'un concurs-competició per part de l'alumnat. Ells preparen les preguntes a partir de materials treballats a l'aula (a partir de videos i textos)
3r ESO
( 3 sessions)
Ciències experimentals (Química)
Assolir nou vocabulary específic.
Reforçar la formulació de preguntes
Practica l'expressió oral
Participatiu
Els valors dels PILE,Fomentar l'ús de l'anglès en diferents àmbits.
Competència aprendre a aprendre
Competència comunicativa
Coneixement i interacció amb el mon físic
Activitat motivadora i completa

Triar una de les activitats que he sentit dels meus companys/es i explicar per què la considero important.
Centre
Activitat dels companys
Per quin motiu la considero important?
Escola Montseny
Treball dels sentiments a teatre.
Els sentiments són difícils d'entendre i d'expressar. És un treball complicat i més si vols fer teatre. La manera com ho treballen em sembla molt interessant i útil.
Escola Misericòrdia
Canet de Mar
Olympic games
Ens ha semblat molt interessant perquè és una manera lúdica i dinàmica de que els nostres alumnes practiquin la llengua estrangera des d'una perspectiva d'ensenyament-aprenentatge diferent.
El fet de tractar-se d'una activitat on s'hi interrelacionen alumnes de tots els nivells i fins i tot alumnes d'altres escoles fan l'aprenentatge i ús de la llengua molt més enriquidora.
Escola Pompeu Fabra
Quiz
És important perquè la pots fer servir per a repassar el vocabulari relacionat amb qualsevol unitat i és una manera lúdica de fer-ho. També es podria fer en equips per a avançar més i cohesionar-los.
Institut Maremar
concurs sobre un documental
M'agradat perquè fa protagonista de l'aprenentatge als alumnes que construeixen preguntes sobre el documental i competeixen entre ells
ESC
Cal Músic
Stop Motion amb Tim Burton
Aquesta activitat m'ha interessat perquè apropa als alumnes al món de la creació artística actual i es poden treballar moltes competències a l'hora. És una activitat molt creativa.
El grup de 6è fa una activitat final amb Stop Motion relacionat amb l'estil del Tim Burton. Primerament se'ls presenta la seva obra característica, seguidament es modela una figura amb plastilina en aquest estil, desprès es crea un guió per fer la pel·lícula en stop motion i finalment es porta a terme.
Escola
Joan Miró
Use your body to express yourself
Fent una rotllana, un alumne té una pedra, petita i imaginaria a les mans. Aquesta pedra la passa (imaginariament) a un/a company/a i quan aquest l'agafa la pedra pesa més. Cada cop que passen la pedra, cada vegada pesa una mica més.
Aquesta activitat és una bona warm up per a treballar l'expressió corporal, abans de començar a practicar el paper d'una obra teatral.
Escola Serra de Miralles (Tordera)
Treball dels sentiments a teatre.
És important perquè el treball dels sentiments és quelcom que acompanyara als alumnes la resta de la seva vida. És un tema molt difícil de tractar, i més en llengua estrangera, per tant considerem molt bona idea fer-ho a través del teatre, ja que permet als nens i nenes expressar-se sense por.

Sessió 9: